[42280] NSVA VA-utbyggnad vatten- och spillvattenledningar. Axelvold i Svalövs kommun.

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 42280

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 8/30/2019. Anbudet ska var giltiga till 11/30/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"
45231000-5 - Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar
45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar
45231110-9 - Rörläggningsarbete
45231111-6 - Upptagning och omläggning av rörledningar
45231113-0 - Omläggning av rörledningar
45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232000-2 - Anläggnings- och tillhörande arbeten för rörledningar och kablar
45232100-3 - Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar
45232150-8 - Arbeten för vattenledningar
45232152-2 - Byggnation av pumpstation
45232400-6 - Anläggningsarbeten för avlopp
45232411-6 - Anläggningsarbeten för spillvattenledning
45232420-2 - Anläggningsarbete för avloppsledningar
45232421-9 - Reningsverk
45232423-3 - Byggnation av avloppspumpstationer
45232431-2 - Pumpstation för spillvatten
45232440-8 - Anläggningsarbeten för avloppsledningar
45232452-5 - Dräneringsarbeten
90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
90420000-7 - Rening av avloppsvatten
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.