Upphandlande organisation: Samordningsförbundet RAR

OM RAR
RAR:s verksamhet utgör en möjlighet till utveckling, förstärkning och komplement till den samverkan som i övrigt sker mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och samtliga kommuner i länet. Dessa utgör också RAR:s medlemmar, som gemensamt styr förbundet genom demokratiskt valda ledamöter.

RAR:s mål är att samordna medlemmarnas insatser i syfte att stärka individens förmåga till egenförsörjning och minskat bidragsberoende.

FÖRBUNDET HAR TILL UPPGIFT ATT:

• besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen ;
• stödja och utveckla samverkan mellan samverkansparterna på lokal och regional nivå;
• finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser för individer, vilka syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga
att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvar;
• besluta på vilket sätt de medel, som står till förfogande för finansiell samordning ska användas;
• svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna;
• upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

BAKGRUND
Efter ett riksdagsbeslut 2003 blev det möjligt att bilda juridiskt självständiga samordningsförbund. Samordningsförbundet RAR bildades den 9 juni 2005. Olika myndigheter i Sörmland hade tidigare ingått i ett försök med finansiell samordning, Finsam, som bedrevs på olika håll i landet (1993-1997).

Observera att information om var anbud lämnas in finns i upphandlingsdokumenten för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Samordningsförbundet RAR
222000-1792
Östra Rundgatan 11
611 84  Nyköping
SWEDEN
Visa på stor karta
Östra Rundgatan 11, 611 84 SE Nyköping