Restricted access

The procurement has been cancelled. Message from the procurer about cancellation: Denna kommer inte upphandlas utan vi kommer att ansluta oss till annan upphandlingsmyndighet.

Show ongoing procurements