Restricted access

The procurement has been cancelled. Message from the procurer about cancellation: Enköpings kommun använder inte längre Kommers utan har överfört sin DIS till sitt nya verktyg. Avbryts enl betsällning i 23074.

Show ongoing procurements