Restricted access

The procurement has been cancelled. Message from the procurer about cancellation: BESLUT OM ATT AVBRYTA UPPHANDLING Osby kommun har beslutat att avbryta upphandlingen med rubriken ”Nybyggnation av skola F-6 i Killeberg”. Under anbudstiden har det framkommit behov av att justera kraven på anbudsgivaren. Med nuvarande kravformuleringar riskerar kommunen att felaktiga krav ställs och att det utförande som efterfrågas inte tillgodoser verksamhetens verkliga behov och därmed inte utgör en ekonomiskt fördelaktig lösning. Kommunen bedömer att en justering är nödvändig för att säkerställa målet med upphandlingen – att upphandla ”Nybyggnation av skola F-6 i Killeberg” enligt konkurrenskraftiga villkor. Osby kommun kommer att annonsera upphandlingen igen så snart som möjligt efter att tidsfristen på tio dagar har löpt ut. Under tiden kommer kommunen att omarbeta förfrågningsunderlaget.

Show ongoing procurements