Användarvillkor

Genom att använda Tjänsten accepterar du som Användare följande Användarvillkor.

1 Definitioner

Med Användare avses den person och det företag som Användaren representerar vid användning av Tjänsten. Med Systemleverantör avses den som är tekniskt ansvarig för Tjänsten; Primona AB (556583-2374), Kungsgatan 35, 111 56 Stockholm. Med Kund eller Kunden avses det företag, organisation eller myndighet som via Tjänsten hanterar t.ex. förfrågningar, avtalshantering, prislistehantering, beställningar och fakturor. Med Tjänsten avses systemet Kommers Annons eLite och de funktioner som beskrivs under Omfattning Basfunktionalitet eller Utökade tjänster. Med Utökade tjänster avses tillkommande tjänster som beställts specifikt av Användaren. Med Teknisk Support avses hjälp som förmedlas till Användare av Systemleverantören.

2 Omfattning basfunktionalitet

Basfunktionaliteten är all den funktionalitet som kostnadsfritt är tillgänglig utan att Användare tecknar något avtal om Utökade tjänster. Funktionaliteten förutsätter i vissa fall att Kunden har licens för dessa funktioner i Systemleverantörens motsvarande inköpssystem (Kommers). Basfunktionaliteten omfattar även oinloggad användning. Basfunktionaliteten kan komma att förändras i och med att Tjänsten kontinuerligt vidareutvecklas.

3 Rätten att använda tjänsten

Rätten att använda Basfunktionerna i Tjänsten gäller tillsvidare med rätt för Användaren att när som helst avregistrera sig. Systemleverantören har, på eget initiativ eller på en Kunds initiativ, rätt att stänga av Användaren från systemet, om Användaren inte följer användarvillkoren. För Utökade tjänster gäller samma Användarvillkor som för Basfunktionerna men dessutom villkor enligt stycket om Utökade tjänster.

3.1 Oetisk användning

Systemleverantören har rätt att omedelbart stänga av en Användares användarkonto om denne skulle skriva eller ladda upp olagligt eller oetiskt material som t.ex. är stötande, kränkande, nedsättande, pornografiskt, hotfullt eller obscent, eller som syftat till att kränka eller nedkreditera andra Användare eller företag. Allvarligt missbruk av Tjänsten polisanmäls.

3.2 Detta sker vid avstängning

Om Användaren använder Tjänsten, på annat sätt än vad som uttrycks under punkt 2 eller bryter mot något av Användarvillkoren, eller på annat sätt missbrukar användningen av Tjänsten, äger Systemleverantören rätt att med omedelbar verkan stänga av användarkontot och avbryta tillgången till Tjänsten. Inloggning är då inte längre möjlig. Information om avstängning och orsaken därav kommer att meddelas till Användarens e-postadress separat.

3.3 Vidareförsäljning av information

Offentlig information som kan hämtas av Användare via Tjänsten får förmedlas kostnadsfritt till tredje part. Informationen får dock inte vidareförsäljas till tredje part utan Systemleverantörens godkännande.

4 Begränsat ansvar

4.1 Riktigheten i informationen

Den informationen om upphandlingar, beställningar m.m. som tillhandahålls via Kommers Annons eLite är enligt de uppgifter som lämnats av Kunden. Systemleverantören har inte kontrollerat riktigheten eller fullständigheten av dessa uppgifter och avsäger sig allt ansvar för att göra sådana kontroller. Systemleverantören korrigerar endast informationen om det sker på uppdrag av Kunden.

Systemleverantören skall inte vara ansvarigt för direkt eller indirekt skada eller följdskada relaterad till Tjänsten, inkluderad utebliven vinst eller liknande, även om Systemleverantören underrättats om möjligheten av sådan förlust.

4.2 Återkoppling om felaktig information

Felaktig information som Användaren hittat ska i första hand meddelas till Kunden, i andra hand till Systemleverantören, så snart felaktigheten hittats av Användaren.

4.3 Leverans av s-post kan inte garanteras

Leverans av e-post som skickas från systemet kan inte garanteras hela vägen fram till Användaren då e-post kan fastna i spam-filter eller på annat sätt inte skickas vidare. Systemleverantören avsäger sig ansvar för e-post som inte kommit fram. Användaren ansvarar för att själv regelbundet logga in och kontrollera om förändringar i pågående ärenden har skett, t.ex. under väntan på tilldelningsbeslut.

4.4 Bevakning kan inte garanteras

Vid användning av bevakningsfunktion för nya upphandlingar kan inte garanteras fullständig täckning för nya upphandlingar. Systemet kan inte automatiskt hantera synonymer, alternativa termer, tar inte hänsyn till fel i kodning som CPV eller NUTS eller eventuella stavfel i upphandlingstexten. Tjänsten sorterar heller inte bort irrelevanta upphandlingar som felaktigt matchar inställda sökningar. Systemleverantören tar inte ansvar för eventuella missade affärsmöjligheter vid användning av Tjänsten, t.ex. på grund av missad avisering, utebliven avisering eller felaktig filtrering.

4.5 Tredjepartsprodukter

En användare som upplever problem i Tjänsten ska först kontrollera att den använder någon av de rekommenderade webbläsarna innan den kontaktar Teknisk Support.

  • Microsoft Internet Explorer / Edge
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox

En användare som upplever problem i Tjänsten ska först kontrollera att den använder någon av de rekommenderade webbläsarna innan den kontaktar Teknisk Support.

4.6 Användarens autentisering

Användaren ansvarar själv för att ange sin riktiga identitet som representant för den organisation den själv uppger. Medvetet felaktiga uppgifter om användaren kan resultera i att Användaren stängs av från Tjänsten. Missbruk av tjänsten kan resultera i polisanmälan.

4.7 Säkert lösenord

Användaren ansvarar själv för att använda ett säkert lösenord.

5 Säkerhet, tillgänglighet och datahantering i tjänsten

5.1 Driftsstörningar

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt med undantag av planerat underhåll. Planerat underhåll meddelas i god tid på Tjänstens nyhetssida. Systemleverantören förbehåller sig utöver planerat underhåll rätten att genomföra akut och brådskande underhåll och ändringar när som helst och utan förvarning. Allt sådant underhåll genomförs dock på ett sånt sätt att det får minimal påverkan på Tjänstens funktion.

Med anledning av ovan ska Användaren:

  • Vara uppmärksam på information om underhåll på Tjänstens nyhetssida.
  • Vara ute i god tid vid inlämning av anbud.

5.2 Sekretess

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt med undantag av planerat underhåll. Planerat underhåll meddelas i god tid på Tjänstens nyhetssida. Systemleverantören förbehåller sig utöver planerat underhåll rätten att genomföra akut och brådskande underhåll och ändringar när som helst och utan förvarning. Allt sådant underhåll genomförs dock på ett sånt sätt att det får minimal påverkan på Tjänstens funktion.

5.3 Upphovsrätt

Systemleverantören har rätt att nyttja av användaren lämnad information när informationen kan anses vara offentlig. Normalt gäller vid offentlig upphandling att informationen är offentlig när tilldelning har skett, undantaget sekretessbelagd information.

Varumärket Kommers Annons eLite med dess logotyp får inte reproduceras, publiceras, distribueras eller användas på annat sätt utan Systemleverantören skriftliga medgivande. Systemleverantören behåller under alla omständigheter äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till webbplatsen.

5.4 Källhänvisning

Om offentlig information hämtas från Tjänsten till en annan tjänst eller webbsida ska det tydligt framgå att källan för information är Kommers Annons eLite samt den exakta genvägen (url) till källan för informationen. Om detta förbises finns t.ex. risk att anbudsgivare icke erhåller uppdaterad information om en pågående publik upphandling. Systemleverantören frånsäger sig allt ansvar för information, som hämtats från Tjänsten, som Användare hittar på en tredje persons webbplats.

5.5 Loggning

Användarens aktiviteter i Tjänsten loggas för att Systemleverantören vid behov ska kunna spåra fel. För att garantera upphandlingssekretess har Kunder inte tillgång till dessa loggar. Skulle tvist uppstå mellan en Användare och Kunden kan Systemleverantören komma att lämna ut loggar om Användaren till Kunden, t.ex. i ett överprövningsmål. Loggar lämnas dock aldrig ut under pågående upphandlingssekretess.

Systemleverantören använder även statistik i samlad/aggregerad form om användare/trafik och trafikleverantörer. Sådan statistik innehåller dock aldrig någon form av personlig information. När Användare registrerar sig på Tjänsten kommer viss information om användandet att loggas och sparas för säkerhetsåtgärder.

5.6 Cookies

Systemleverantören använder cookies för att underlätta användningen av Tjänsten och för att göra vissa delar av innehållet personligt. En cookie är en liten textfil som skickas från Tjänstens webbserver och som sparas i Användarens webbläsare. Cookien hjälper Tjänsten att komma ihåg att du besökt webbplatsen tidigare.

Användare kan när som helst radera cookies från sin hårddisk, men detta gör att personliga inställningar försvinner i Tjänsten. Användare kan också ändra inställningarna i sin webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på hårddisken. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa sidor i Tjänsten och kan göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga.

5.7 Integritet

För att utnyttja Tjänsten måste Användaren registrera sig med korrekta företagsuppgifter inklusive organisationsnummer och e-postadress.

Det åligger Användaren att alltid tillse att dessa uppgifter är korrekta och uppdaterade. Genom att använda Tjänsten accepterar Användaren att uppgifterna används till att informera Kunden om Användaren, dess kontaktuppgifter, eventuella uppgifter för betalning av fakturor (endast när funktion för fakturering används), och eventuella uppgifter om produkt/tjänste-erbjudande.

Dessutom accepterar Användaren att uppgifterna om eventuell bevakningsprofil eller eventuell leverantörsprövning får återanvändas av andra Kunder. Systemleverantören lämnar i övrigt ej ut information till tredje man utan godkännande från Användaren. Undantag är information som lagen kräver skall utlämnas.

5.8 Personuppgifter

Användaren godkänner att inlämnade personuppgifter får hanteras av Systemleverantören och Kunden i enlighet med gällande Dataskyddsförordning (GDPR) som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Systemleverantören intygar att personuppgifter lagras säkert och endast används för de ändamål tjänsten är avsedd för. Godkännande av Behandling av Personuppgifter inom ramen för Dataskyddsförordningen görs separat och efter att dessa Allmänna Användarvillkor accepterats.

5.9 Förändringar

Systemleverantören kan komma att ändra Tjänstens utformning och funktionalitet. Systemleverantören har vidare rätt att ändra villkoren för Tjänsten samt de tekniska och administrativa rutiner som gäller. Sådana ändrade villkor börjar att gälla direkt. Aktuella Användarvillkor finns alltid tillgängliga på Tjänsten.

5.10 Länkar till andra tjänster

Vissa funktioner i Tjänsten länkar vidare till andra tjänster. Dessa tjänster kan ha andra villkor.

5.11 Force majeure

Om Systemleverantören förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Användarvillkoren på grund av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, bristande elförsörjning, eldsvåda, myndighetsbestämmelser, systemavbrott eller bristande tillgänglighet i externt nätverk skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder

6 Kostnad för tjänsten

6.1 Kostnad för basfunktionalitet

Användning av Basfunktionaliteten för Tjänsten är kostnadsfri. Systemleverantören förbehåller sig rätten att i framtiden ändra affärsmodell och eventuellt debitera för vissa delfunktioner eller tjänster som idag är kostnadsfria. Det kommer i så fall att meddelas i förväg och ingen debitering sker utan att Användaren beställt tjänsten.

6.2 Kostnad för utökade tjänster

Kostnad för Utökade tjänster är enligt separat avtal som godkänns vid tecknande av den Utökade tjänsten, se vidare stycket om Användarvillkor för Utökade tjänster.

6.3 Tillgång till teknisk support

Användare av Tjänsten har möjlighet att få tillgång till Teknisk Support. Frågor till Teknisk Support ska ske genom kontaktformuläret (kontakta oss) på Tjänsten. Ärenden besvaras så snart som möjligt.

Observera att Tekniska Support inte kan svara på frågor om innehållet i upphandlingar eller annan information som tillhandahållits av Kunden. För dessa frågor ska Kunden kontaktas. Under pågående upphandling, eller ansökan, kan frågor ställas via funktionen för Frågor och Svar fram till sista dagen för frågor, vilket framgår av annonsinformationen. Om andra datum eller kontaktvägar framgår av upphandlingsdokumenten måste Kunden kontaktas i enlighet med instruktionerna i upphandlingsdokumenten.

7 Användarvillkor för Utökade tjänster

Utökade tjänster är tjänster och funktioner för Användare utöver basfunktionalitet. Villkor för dessa tjänster accepteras separat i samband med att de tecknas.

7.1 Användarvillkor för utökade tjänster

Rättigheter att använda Utökade tjänster gäller enligt separat tecknat avtal. Tjänsteleverantören har alltid rätt att stänga av den Utökade tjänsten för Användaren om avtalad betalning uteblir.

7.2 Kampanjer

Tjänsteleverantören har rätt att i kampanjer erbjuda Användare att kostnadsfritt prova en Utökad tjänst. Skulle Användaren uppskatta tjänsten kommer möjlighet att erbjudas att teckna separat avtal för användning av den Utökade tjänsten, med dess tillkommande Användarvillkor och avtalade kostnader. Tjänsteleverantören har efter prövoperioden rätt att stänga av den Utökade tjänsten för Användaren om inget avtal tecknats. Tjänsteleverantören har rätt att helt sluta erbjuda den Utökade tjänsten eller inkludera den i Basfunktionaliteten.

7.3 Överlåtelse av utökade tjänster

Användaren äger inte rätt att överlåta Utökade tjänster till en annan Användare, utan Systemleverantörens föregående skriftliga godkännande. Sådant godkännande förutsätter även att den nye innehavaren accepterar de allmänna användarvillkoren och de tillkommande villkoren för den Utökade tjänsten.

Vid byte av e-postadress behöver ett nytt konto skapas. Om en licens för en Utökad tjänst finns behöver Teknisk Support kontaktas

8 Tvist

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Användarvillkoren ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Hantering av personuppgifter

Genom att använda Tjänsten accepterar du som Användare följande villkor.

1. Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR som det kallas, innehåller regler om hur personuppgifter ska behandlas.

Genom att godkänna dessa villkor ger du ditt samtycke till att de kontouppgifter du registrerat behandlas som personuppgifter inom gällande dataskyddsförordning.

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter för att hantera kommunikation gällande upphandlingar och annan information som behövs i en kund-leverantörsrelation.

Det är du själv som ansvarar för vilka uppgifter som registreras på ditt konto och portalen tillåter inte att andra uppgifter läggs till annat än de som uppstår om du hämtar underlag, sätter upp bevakning, lämnar anbud eller utför annan handling. Det är också du som ansvar för de personuppgifter du eventuellt lämnar på portalen i samband med anbudsinlämning eller annan handling. Det innebär att du ansvara för alla de personuppgifter du lämnar i ett anbud, på ett avtal, i ett meddelande, på en faktura eller annat på portalen.

De personuppgifter som behandlas är namn, e-postadress, adress, telefonnummer och i vissa fall personnummer. Även händelser och aktiviteter som är kopplade till personuppgifter sparas och behandlas inom ramen för vad tjänsten är avsedd för. Känsliga Personuppgifter är inte tillåten att registrera eller behandlas utan särskild överenskommelse mellan parterna.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och garanterar att de lagras och hanteras på ett säkert sätt. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det samtycke du härmed ger. Du kan när som helt återkalla ditt samtycke varvid dina personuppgifter kommer att tas bort eller anonymiseras om inte det finns annan rättslig grund att behålla dessa under en tid. Exempel på det är om du lämnat in ett anbud, signerat ett dokument, bekräftat en order eller motsvarande. Då kommer den informationen att finnas kvar under en tid för att säkerställa den affärsrättsliga relationen. Dina uppgifter kommer efter en tid att gallras bort vid inaktivitet i portalen. Innan det sker får du en påminnelse med möjlighet att välja att behålla kontot aktivt.

De personuppgifter vi behandlar delas inte vidare utan används uteslutande av upphandlande/beställande organisation eller av Primona AB i syfte att kommunicera med dig inom ramen för vad tjänsten är avsedd för.

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Det är du som är Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på portalen. Primona AB är personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifterna på uppdrag av Personuppgiftsansvarig för att tjänstens funktioner ska kunna nyttjas. Registreringen och behandlingen får endast ske inom ramen för vad tjänsten är avsedd för, vilket anges i dessa villkor.

Du har rätt att få information om uppgifter vi har om dig, göra rättelse eller begära att vi begränsar behandlingen eller för att göra invändningar. Du kan begära radering av dina uppgifter. Enklast gör du detta genom att logga in på portalen och på dina leverantörssidor se dina uppgifter, göra rättelser och vid behov återta ditt samtycke och inaktivera ditt konto.

Du kan också kontakta upphandlande organisation eller Primona AB via kontaktuppgifterna på portalen. Notera att för tjänster utöver vad som är lagstadgat äger Primona rätt att debitera för utförda arbeten.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Läs mer på Datainspektionens hemsida.