Procurements

ProcuringEntityProfile

- Mangon Totalentreprenad avseende nybyggnation av flerbostadhus inkl förskola och lokaler DE2 Tender notice

Deadline for tenders 12/3/2020, the notice is published between 10/13/2020 and 1/31/2021. Place of execution Stockholms län.
AB Svenska Bostäder avser att bygga ett kvarter innehållande bl.a. 169 lägenheter, en förskola, ett skyddssrum samt två lokaler på fastigheten Mangon 1 på Söder-malm i Stockholm. Projektet är indelat i två delentreprenader. Denna förfrågan rör DE2. Den omfat-tar bl.a. uppförande av huskroppar (exkl. bottenplatta), installationer och markar-beten. Sprängning, schakt och grundläggning av bottenplatta samt gjutning av botten-platta och skyddsrum utförs i DE1. DE1 pågår för närvarande, beräknad färdigstäl-landetid 2021-08-03.
36 days left

ProcuringEntityProfile

- Familjen 2 totalentreprenad avseende nyproduktion av flerbostadshus Tender notice

Deadline for tenders 10/9/2020, the notice is published between 8/21/2020 and 5/3/2021. Place of execution Stockholms län.
AB Svenska Bostäder avser bygga 87 studentbostäder och en förskola på fyra avdelningar på fastigheten Familjen 2 i Östberga, Stockholm. Projektet består av en huvudbyggnad, markarbeten som bl.a. omfattar förskolegård samt en förlängning av angöringsgatan Kinnaredsgränd.
0 days left

ProcuringEntityProfile

- DIS Rörprojekt Tender notice

Last bid date is 1, ad is running between 21 and 2. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Denna upphandling avser inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem ( DIS)gällande rörprojekttjänster i fastigheter för AB Svenska Bostäder och dess Dotterbolag AB Stadsholmen.
826 days left