Procuring entity image
KFKS 2020/959 - Journalsystem för välfärd samhällsservice
Date for initial dispatch of the notice 12/18/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Programvara och informationssystem, Programvara för administration, IT-programvara, Informationssystem, Medicinska informationssystem, Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, IT-tjänster, System- och stödtjänster, Underhåll av IT-programvara

VSS har ett behov av ett journalsystem med fokus på utförardelen. VSS använder idag flera system, men önskar framöver ett system för att möta det behov de olika affärsområdena har. Syftet med upphandlingen är att hitta ett system som är användarvänligt, kundcentrerat, modernt och som uppfyller d ...

1

days left
Procuring entity image
19MB1658 - Upphandling av Renovering och ombyggnad av Trekantens vattenreservoar
Date for initial dispatch of the notice 12/11/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbeten för magasin och industribyggnader, Byggnation av industrienheter, Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, Installation av rörsystem, Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar, Arbeten för vattenledningar, Byggnadsarbeten: renovering av huvudvattenledning, Konstruktionsarbeten för vattentorn, Konstruktionsarbeten för vattentorn för dricksvatten

Omfattande renovering, bygg- och betongreparationer samt utbyte av rörledningar, pumpsystem och kraftförsörjning. Entreprenaden omfattar bland annat följande: • Provisorisk vattenledning i DN800. • Nya ventiler och fixpunkter på anslutande markförlagda DN1200-ledningar. • Nya stödmurar vid bef ...

1

days left
Procuring entity image
E-399 - NDS E-399 Rör för markinjektering
Date for initial dispatch of the notice 12/18/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Provdrillborrning, Provborrning, Grundläggning och brunnsborrning, Grundläggning, Brunnsborrning, Brunnsborrnings- och framställningstjänster, Brunnsborrningstjänster, Borrning av hål för placering av drivrör

Entreprenaden omfattar 1. Installation av TAM-rör för injektering. Släta rör ovan injekteringsdjupen genom lera och arbetsbädd (ca 5 m). Runt om rören sker tätning med cement/bentonitblandning. Medeldjup ca 10 m (5 m friktionsjord, 4 m lera+ 1 m arbetsbädd). 1828 st. 2. Installation av 32 mm g ...

1

days left
Procuring entity image
11155 - Hotellogi i Gävle stad
Date for initial dispatch of the notice 12/18/2020
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster, Hotelltjänster, Hotellinkvartering

Gävle kommun avser att upphandla hotellogi i Gävle stad.

1

days left
Procuring entity image
KLF 2020/1139 - Tekniska konsulttjänster 2021 - Besiktning brand- och utrymningslarm samt vattensprinkler
Date for initial dispatch of the notice 12/3/2020
NUTS: Norrbottens län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Ingenjörstjänster

Entreprenad-, leverans- och revisionsbesiktning brand- och utrymningslarm sam vattensprinkler i kommunala samhällsfastigheter såsom kontor, skolor, kultur- och sportarenor, bostäder, gemensamhetsboenden och förskolor samt vård- och omsorgsboenden. Totalt rör det sig om ca 190 brand- och utrymningsla ...

1

days left
Procuring entity image
- Salongsstolar Helsingborgs Stadsteater
Date for initial dispatch of the notice 12/3/2020
NUTS: Sverige, Skåne län
CPV: Teaterfåtöljer

Entreprenaden omfattar utformning, dimensionering, tillverkning, transport, installation och överlämnande av salongsstolar inkl nummerskyltning till Helsingborgs stadsteater.

1

days left
Procuring entity image
11462 - Språktolktjänster
Date for initial dispatch of the notice 12/18/2020
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Tolktjänster

Gävle kommun genomför upphandling av förmedlingstjänster gällande språktolktjänster till och från svenska. Även AB Gavlegårdarna kommer att vara avropsberättigad på detta avtal. Upphandlingens syfte är att upphandla ett ramavtal för att tillgodose behovet av planerad och akut tolkservice dygnet ...

2

days left
Procuring entity image
E2020-04356 - Burmanstorp/Färnebogatan
Date for initial dispatch of the notice 11/13/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, Anläggningsarbeten för kraftledningar, Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, Arbeten för vattenledningar, Anläggningsarbete för avloppsledningar, Anläggningsarbeten för avloppsledningar, Anläggningsarbeten för allmänna vägar, Vägarbeten, Anläggningsarbeten för gångbanor, Anläggningsarbeten för cykelvägar, Anläggningsarbeten för körbanor med två körfält, Anläggningsarbeten för gångvägar

Ombyggnad av allmän gata samt ledningsomläggning inom kv. Burmanstorp inklusive utbyggnad av cykelbana längs med gatan.

2

days left
Procuring entity image
20INK065 - Fordons- och maskintjänster
Date for initial dispatch of the notice 11/26/2020
NUTS: Norrbottens län
CPV: Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare, Uthyrning av schaktutrustning med maskinskötare, Uthyrning av fordon för godstransport med förare, Uthyrning av lastbilar med förare, Gaturenhållning och gatsopning, Snöröjning, Isröjning

Upphandlingen omfattar beställarnas huvudsakliga behov av fordons- och maskintjänster.

2

days left
Procuring entity image
20INK065 - Fordons- och maskintjänster
Date for initial dispatch of the notice 11/30/2020
NUTS: Norrbottens län
CPV: Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare, Uthyrning av schaktutrustning med maskinskötare, Uthyrning av fordon för godstransport med förare, Uthyrning av lastbilar med förare, Gaturenhållning och gatsopning, Snöröjning, Isröjning

Upphandlingen omfattar beställarnas huvudsakliga behov av fordons- och maskintjänster.

2

days left
Procuring entity image
2020:121 - Byggledning, kvalitetsansvarig och extern granskning
Date for initial dispatch of the notice 12/4/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Botkyrka Kommun Denna ramavtalsupphandling avser tekniska konsulttjänster - Byggledning, kvalitetsansvarig (KA) och extern granskning. Tjänsterna avser olika typer av uppdrag i syfte att komplettera förvaltningens egen kompetens samt resursförstärkning. Tänkt avtalstid 2+1+1 år.

2

days left
Procuring entity image
KS 2020/1627 - Selektiv rivning samt markåterställning av Kv. Narcissen samt Sävast 8:58 i Bodens kommun
Date for initial dispatch of the notice 12/14/2020
NUTS: Norrbottens län
CPV: Rivning av byggnader och schaktning, Rivning och förberedande anläggningsarbeten, Rivning, Förberedande anläggningsarbeten och rivning

Selektiv rivning av del av Kv. Narcissen och markåterställning samt anordning av tillfälliga parkeringsplatser. Option: Selektiv rivning av Sävast 8:58 samt markåterställning. Beställaren ska senast en månad efter kontraktstecknandet meddela om optionen utlöses. Objekten är belägna i Bodens Kommu ...

2

days left
Procuring entity image
KS2020/1520 - Projektör Liljedal Etapp 1
Date for initial dispatch of the notice 12/2/2020
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning

Liljedal är ett stadsutvecklingsprojekt mitt i Kungälvs stadskärna som ska säkerställa ökat antal bostäder i stadskärnan, attraktivare offentlig miljö, nödvändig teknisk infrastruktur. Vidare ska det möjliggöra för fortsatt handel och andra verksamheter (som kontor och hotell). Objektet innefatt ...

2

days left
Procuring entity image
20INK050 - Tekniska konsulter - Ingenjör A & K
Date for initial dispatch of the notice 11/30/2020
NUTS: Norrbottens län
CPV: Byggkonsulttjänster, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Upphandlingen avser ramavtal för tekniska konsulter inom genren "Ingenjör A- och K". Upphandlingen genomförs för Piteå och Älvsbyns kommuners, med tillhörande organisationers räkning.

2

days left
Procuring entity image
FK 2020/004937 - Inköp av växter 2021
Date for initial dispatch of the notice 12/16/2020
NUTS: Sverige
CPV: Växter

Inköp av växter till Försäkringskassans kontor

2

days left
Procuring entity image
11500 - Städning av AB Gavlegårdarnas huvudkontor med tillhörande tjänster
Date for initial dispatch of the notice 12/10/2020
NUTS: Gävle kommun
CPV: Kontorsstädning

Entreprenaden omfattar daglig städning, storstädning, golvvård, periodiskt golvunderhåll, samt fönsterputsning med återkommande kvalitetskontroller enligt SS-INSTA 800-1:2018 (INSTA800). Uppdraget omfattar även frukosthantering för personalen, hantering av livsmedel vid besök, höghöjdstädning och ga ...

3

days left
Procuring entity image
11267 - Ny kemikaj, kajplats 1 , Gävle Hamn AB
Date for initial dispatch of the notice 10/30/2020
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Hamnanläggningsarbeten

Gävle Hamn AB upphandlar; Byggnation av en ny kaj för kemi- och petroleumprodukter. Rivning av befintlig kaj. Byggnation av en byggnad för lossningsövervakning samt brandpump och tillhörande rörinstallation. Byggnation av en ny länspumpbyggnad samt kemi & petroleumrörledningar från kaj som anslu ...

3

days left
Procuring entity image
T2020-02934 - Farsta gård Ny brygga
Date for initial dispatch of the notice 12/3/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete, Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, Anläggningsarbete för vattenprojekt, Bryggor, Anläggningsarbeten för promenader

Stockholms stads trafikkontor bjuder in leverantörer att lämna anbud för utförande av entreprenad avsseende rivningen av den befintliga bryggan vid Farsta gård. En ny brygga i trä med sittbänkar och stålräcke samt förankring med träpålar ner i sjöbotten ska byggas.

3

days left
Procuring entity image
T2020-03065 - Konsultramavtal – Besiktning av belysningsanläggningar i Stockholms stad
Date for initial dispatch of the notice 12/3/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Konstruktion av elnät, Tekniska undersökningar, Tekniska tjänster, Tekniska kontroller, Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Teknisk besiktning och provning, Teknisk besiktning

Beställaren har för avsikt att träffa ett ramavtal med en konsult som kan tillhandahålla konsulttjänster för besiktning av elentreprenader. Uppdraget omfattar i huvudsak entreprenadbesiktning i form av förbesiktning, slutbesiktning och efterbesiktning av elarbeten utförda i trafikkontorets entrep ...

3

days left
Procuring entity image
SB 2020/4 - Slutstädning Campus Albano
Date for initial dispatch of the notice 12/11/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning

Campus Albano ska bli ett hållbart campus och vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm för över 10 000 studenter och forskare. Svenska bostäder ska i detta projekt uppföra upp till åtta hus vilket motsvarar cirka 1 000 student- och forskarbostäder samt lokaler för kommersi ...

3

days left
Procuring entity image
TN 2019/2451 - va-utbyggnad Ripa
Date for initial dispatch of the notice 11/6/2020
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbete

Kristianstads kommun ska ansluta ca 50 hushåll i Ripa till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Entreprenaden omfattar nyanläggning av fiber, vatten- och avloppsledningar, nya LTA-anläggningar samt huvudpumpstation för spillvatten. Vidare ingår återställning av gata, väg, mark och åkermar ...

3

days left
Procuring entity image
FK 2020/002915 - Logistik, Återtag och Avveckling
Date for initial dispatch of the notice 11/26/2020
NUTS: Sverige
CPV: IT-tjänster

En tjänst för att hantera logistik avseende bl.a. märkning och leveranser med ansvar för återtag, vidareförsäljning och avveckling av utrustning.

3

days left
Procuring entity image
KSN-2020-02585 - Samlastnings- och leveransplaneringstjänst för Uppsala Bygglogistikcenter (BLC)
Date for initial dispatch of the notice 11/30/2020
NUTS: Uppsala län
CPV: Planeringssystem, Programvara för lagerhantering, Transporter (utom avfallstransport), Vägtransporter, Pakettransporter, Hamntjänster och spedition, Budtjänster, Lagerhantering

Upphandlingen omfattar ett kontrakt avseende drift av Uppsala Bygglogistikcenter (BLC) och utförande av efterfrågade logistiktjänster (samlastningstjänster), samt tillhandahållande av en leveransplaneringstjänst för bokning av leveranser för samlastning alternativt direktleverans till anslutna bygga ...

3

days left
Procuring entity image
FK 2020/003442 - IT-arbetsplats med tillbehör och närliggande tjänster
Date for initial dispatch of the notice 12/2/2020
NUTS: Sverige
CPV: Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara

Försäkringskassan avser att teckna avtal med en (1) leverantör som kan tillhandahålla funktionalitet, tillgänglighet och kompetens utifrån Försäkringskassans och Kundmyndigheternas olika behov inom området, såväl standardlösningar som avancerade/speciallösningar t ex. ruggade- eller specialkonfigure ...

3

days left
Procuring entity image
20INK067 - Länk- och tärnvägen - Ombyggnation av gata och VA
Date for initial dispatch of the notice 12/10/2020
NUTS: Norrbottens län
CPV: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, Anläggningsarbeten för allmänna vägar, Underhåll av allmänna vägar, Grundläggning av gator

Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig gata och VA på Länkvägen – Tärnvägen. Relining av va-ledningar ska utföras på två sträckor. Entreprenaden omfattar även byggnation av två busshållplatser på Hällanvägen. Piteå kommun vill genom detta projekt befintlig gata och ersätta va-ledningar ...

3

days left
Procuring entity image
2020-06 - Transportpool
Date for initial dispatch of the notice 12/17/2020
NUTS: Uppsala län
CPV: Elfordon, Fordon utan förare

Uppsalahem söker en samarbetspartner för att erbjuda sina hyresgäster miljövänliga transportalternativ. Transportpoolen ska innehålla olika miljövänliga transportalternativ som som tex cyklar, elcykel, lådcykel, el-moped samt elbilar. Transportpool ska anpassas till våra olika områdens förutsättning ...

3

days left
Procuring entity image
KS2020.532 - Ungdomar som extraresurs
Date for initial dispatch of the notice 12/16/2020
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Bemanningstjänster för enskilda

3

days left
Procuring entity image
467/20 - Konsultmäklare, IT
Date for initial dispatch of the notice 12/7/2020
NUTS: Skåne län
CPV: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Helsingborgs stad upphandlar stadsövergripande avtal för IT-konsultmäklartjänst.

3

days left
Procuring entity image
2020-8668 - Ramavtal styr- och övervakningssystem, avhjälpande och planerat underhåll
Date for initial dispatch of the notice 12/22/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, Installation av styr- och reglersystem

Ramavtal avs. styr- och övervakningssystem, avhälpande och planerat underhåll

3

days left
Procuring entity image
Campus Westum 2020-002 - Koordinering internationellt arbete/Erasmus+
Date for initial dispatch of the notice 1/11/2021
NUTS: Västsverige

Nätverk Westum inbjuder till anbudsgivning avseende koordinering av föreningens internationella arbete inom Erasmus+ med fokus på yrkesutbildning. Uppdraget ligger inom ramen för projektet Campus Westum finansierat av Västra Götalandsregionen.

3

days left
Procuring entity image
20FMV6010 - Mobila klimatskåp
Date for initial dispatch of the notice 12/11/2020
NUTS: Sverige
CPV: Verkstadsutrustning

Härmed inbjuds till deltagande i upphandlingen av Mobila klimatskåp.

4

days left
Procuring entity image
- Ramavtal för VA - Entreprenader
Date for initial dispatch of the notice 12/20/2020
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbete, Byggnadsanläggning, Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", Anläggningsarbete för vattenprojekt

Beställaren har behov av att fortlöpande kunna avropa entreprenadarbeten inom VA-området när behov uppstår. Entreprenader kan omfatta byggnation och reparation av avloppsledningar, vattenledningar, avloppspumpstationer och liknande arbeten inom beställarens verksamhetsområde.

4

days left
Procuring entity image
20FMV6441 - Flygplatsljus, Styrutrustningar Malmen, Vidsel
Date for initial dispatch of the notice 12/4/2020
NUTS: Sverige
CPV: Anläggningsarbete

Flygplatsljus, Styrutrustningar Malmen, Vidsel

4

days left
Procuring entity image
11457 - Pukslagargården, byte VVS och kök, Gavlefastigheter.
Date for initial dispatch of the notice 11/26/2020
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Ombyggnad av kök eller restaurang, Installation av värme, ventilation och luftkonditionering

Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar byte av ventilation och köksinredning samt ny vattenburen värme på förskolan Pukslagargården.

4

days left
Procuring entity image
11504 - Köksåtgärder, Masurgården och Tummelisagården, Gavlefastigheter
Date for initial dispatch of the notice 12/8/2020
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader, Byggnadsinstallationsarbeten, Golvbeläggning och väggbeklädnad, Renoveringsarbeten

Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar renovering av kök på Masurgården samt Tummelisagården som är kommunala förskolor i Gävle Kommun. Renoveringen innebär främst åtgärder av ytskikt men även åtgärder för golvbrunnar och golvlutning.

4

days left
Procuring entity image
11533 - Ramavtalsupphandling IP
Date for initial dispatch of the notice 12/22/2020
NUTS: Norra mellansverige, Sverige, Östra Mellansverige
CPV: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet, Juridiska tjänster, Rådgivning avseende patent och upphovsrätt, Tjänster avseende juridisk dokumentation och certifiering, Juridisk rådgivning och informationstjänster

Upphandling av ramavtal konsulter med expertkompetens inom området affärsstrategisk rådgivning gällande hantering av immateriella tillgångar.

4

days left
Procuring entity image
11542 - Gävle kommun upphandlarutförande av en lokalanpassning av befintliga lokaler på Rörbergs flygplats
Date for initial dispatch of the notice 12/22/2020
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för brand- och räddningstjänst

Gävle kommun skall i uppdrag av hyresgäst upphandla och utföra en ”Lokalanpassning” av befintliga lokaler. Viss verksamhet kommer att bedrivas i anslutning till entreprenaden, delad tidplan kommer att krävas och entreprenaden kommer att bedrivas i etapper för att störa verksamheten i minsta mån.

4

days left
Procuring entity image
3.3.2- 153/2020 - Bild och formmaterial
Date for initial dispatch of the notice 11/26/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Hantverks- och konstmateriel, Konsthantverksmateriel, Konstmaterial

Uppdraget omfattar leverans av produkter inom bild- och formmaterial, hobbymaterial och visst textilslöjdsmaterial till den skapande konstnärliga delen av undervisningen i skolan och förskola samt även för andra verksamheter inom Stockholms stad.

4

days left
Procuring entity image
AMN-2020-00346 - Teoretiska ämnen inom grundläggande & gymnasial vuxenutbildning - yrkesutbildningar - SFI
Date for initial dispatch of the notice 12/11/2020
NUTS: Uppsala län
CPV: Vuxen- och annan undervisning, E-lärande, Utbildningstjänster, Yrkesutbildning

Ersätta Hermods befintliga avtal som löper ut 31/7-21. Sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt en del yrkesutbildningar.

4

days left
Procuring entity image
20/0450 - Ramavtal måleri
Date for initial dispatch of the notice 12/9/2020
NUTS: Stockholms län
CPV: Målning av tak och övrig ytbehandling, Målning, Målning av byggnader, Målning av byggnadsverk, Ommålning

Denna upphandling avser ramavtal för tre entreprenörer i rangordning gällande måleritjänster för AB Botkyrkabyggen inkl. dotterbolags räkning. Löptiden avser 2 år med rätt att förlänga 1+1 år. Mervärdesavdrag medges för fossilfri fordonspark från 20% av alla fordon. Takvolym totalt 100MSEK.

4

days left
1 / 10