Procurements

ProcuringEntityProfile

SK2020-0241 - Ismaskin Tender notice

Deadline for tenders 11/10/2020, the notice is published between 10/21/2020 and 11/10/2020. Place of execution Sverige.
Ny ismaskin till bandyplan på Sollentunavallen.
13 days left

ProcuringEntityProfile

SK2019-0179 - Dynamiskt inköpssystem IT-hårdvara Tender notice

Last bid date is 6, ad is running between 6 and 6. Place of execution Stockholms län.
IT-hårdvara och IT-hårdvara med tillhörande ASE-tjänster Eftersom detta är ett DIS står det att anbudstiden gäller under hela systemets giltighetstid. Detta innebär att det går att ansöka om deltagande i systemet under hela denna tid.
1500 days left

ProcuringEntityProfile

SK2018-0058 - Valfrihetssystem enligt LOV för insatserna ledsagarservice och avlösarservice i hemmet. Tender notice

Last bid date is 29, ad is running between 27 and 5. Place of execution Stockholms län.
Sollentuna kommun arbetar aktivt med att öka valmöjligheten för sina kommuninvånare inom de områden som kommunen ansvarar för. Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna har det politiska ansvaret för stöd, service och omvårdnad till äldre personer och till personer som har funktionsnedsättning. Tanken med ett valfrihetssystem för ledsagarservice och avlösarservice i hemmet är att öka valmöjligheten för vård- och omsorgsnämndens brukare genom möjligheten att själva välja utförare av aktuella insatser. Är den enskilde inte nöjd, finns möjlighet att byta utförare. Ansökningarna handläggs fyra gånger per år. Se aktuellt handläggningsschema på https://www.sollentuna.se/sv/uweb/utforare-inom-vard-och-omsorg/bli-utforare/schema-for-handlaggning-av-lov-ansokningar/.
4231 days left

ProcuringEntityProfile

SK2018-0029 - LOV Boendestöd för personer med funktionsnedsättning Tender notice

Last bid date is 20, ad is running between 26 and 27. Place of execution Stockholms län.
Vård- och omsorgsnämnden bjuder in utförare att ansöka om godkännande i kommunens valfrihetssystem för boendestöd. Ansökningarna kan göras löpande, och handläggs fyra gånger per år. Se aktuellt handläggningsschema på https://www.sollentuna.se/sv/uweb/utforare-inom-vard-och-omsorg/bli-utforare/schema-for-handlaggning-av-lov-ansokningar/.
4040 days left

ProcuringEntityProfile

2013/0075 VON 711 - Valfrihetssystem enligt LOV för insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Tender notice

Last bid date is 23, ad is running between 16 and 30. Place of execution Stockholms län.
Valfrihetssystem enligt LOV för insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Ansökningarna handläggs fyra gånger per år. Se aktuellt handläggningsschema på https://www.sollentuna.se/sv/uweb/utforare-inom-vard-och-omsorg/bli-utforare/schema-for-handlaggning-av-lov-ansokningar/.
4104 days left

ProcuringEntityProfile

2013/0075 VON 11 Nr 2 - Valfrihetssystem enligt LOV för insatserna bostad med särskild service för barn eller ungdomar och bostad med särskild service för vuxna Tender notice

Last bid date is 23, ad is running between 23 and 30. Place of execution Stockholms län.
Valfrihetssystem enligt LOV för insatserna bostad med särskild service för barn eller ungdomar och bostad med särskild service för vuxna. Ansökningarna handläggs fyra gånger per år. Se aktuellt handläggningsschema på https://www.sollentuna.se/sv/uweb/utforare-inom-vard-och-omsorg/bli-utforare/schema-for-handlaggning-av-lov-ansokningar/.
4104 days left

ProcuringEntityProfile

2012/221 VON 712 - Förfrågningsunderlag Fritt val - Hemtjänst i Sollentuna kommun Tender notice

Last bid date is 22, ad is running between 22 and 29. Place of execution Stockholms län.
LÄS FÖRST DENNA VIKTIGA INFORMATION (publicerat 2019-06-26): Vård- och omsorgskontoret kommer att göra en grundlig genomlysning av hemtjänsten i kommunen. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i valfrihet och kvalitet för kunden, ett bra samarbete med goda villkor för kommunens hemtjänstutförare och vård- och omsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar. Under hösten 2019 kommer en arbetsplan att tas fram. Det är svårt att i nuläget säga när genomlysningen kommer att vara färdig, men vård- och omsorgskontoret kommer löpande att återkomma med information om arbetet. Det är vård- och omsorgsnämnden som gett kontoret uppdraget att genomföra genomlysningen. Bakgrunden är att såväl riktlinjer för bistånd som stora delar i avtal har förändrats sedan valfrihetssystemet enligt LOV för hemtjänst infördes i Sollentuna kommun 2009. Arbetet som nu väntar kan innebära ändrade förutsättningar i hemtjänstuppdraget. Om ni har frågor kring detta ber vi er ställa dem via e-post till von@sollentuna.se. ANSÖKA OM ATT BLI UTFÖRARE - HEMTJÄNST Vård- och omsorgsnämnden bjuder in utförare att ansöka om godkännande i kommunens valfrihetssystem för hemtjänst (serviceinsatser, omvårdnadsinsatser och hemstödsinsatser). Ansökningarna handläggs fyra gånger per år. Se aktuellt handläggningsschema på https://www.sollentuna.se/sv/uweb/utforare-inom-vard-och-omsorg/bli-utforare/schema-for-handlaggning-av-lov-ansokningar/.
4103 days left

ProcuringEntityProfile

2014/0003 UPPH 155 - Valfrihetssystem enligt LOV för insatser inom kommunala åtgärdsprogram – coach/mentorer för arbetslösa Tender notice

Last bid date is 30, ad is running between 30 and 30. Place of execution Stockholms län.
Sollentuna kommun har en ambition att utveckla sitt arbete för att skapa ytterligare förutsättningar för människor som av olika skäl befinner sig utanför arbetsmarknaden att snabbt komma i egen försörjning. Som ett led i detta bildades utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 1 januari 2011. Syftet med den nya nämnden är att få ett tydligare fokus på utbildning, jobb och möjligheter till egen försörjning för dem som kommer i fråga för arbetsmarknads åtgärder från kommunens sida, samt att minska beroendet av försörjningsstöd. Vidare ska nämnden också fokusera på gruppen unga som varken studerar eller arbetar. Ett nytt kontor startades upp i februari 2013 som bl a har som uppgift att ta emot ovanstående grupp och göra en bedömning av vilket behov av insats som individen behöver innan val av utförare sker. Från och med 1 april 2013 startar ett valfrihetssystemet för ovan nämnda insatser, där utförare löpande kan bli godkända. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vill härmed bjuda in utförare att ansöka om godkännande i kommunens valfrihetssystem för att tillhandahålla stöd till arbetslösa med ekonomiskt bistånd, nyanlända och insatser för gruppen unga utan sysselsättning.
914 days left

ProcuringEntityProfile

2014/0002 UPPH 155 - LOV Familjerådgivning Tender notice

Last bid date is 31, ad is running between 30 and 31. Place of execution Stockholms län.
Med familjerådgivning avses en verksamhet som består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.
1159 days left

ProcuringEntityProfile

2015/0435 VON - LOV särskilt boende för äldre, enstaka platser Tender notice

Last bid date is 1, ad is running between 30 and 1. Place of execution Stockholms län.
Med särskilt boende avses boende med dygnet-runt-vård för äldre med varierande och ofta omfattande behov av personlig omvårdnad och hälso- och sjukvård. I tjänsten ingår också hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå inklusive rehabilitering, utförd av arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. I tjänsten ingår omvårdnad, service och vid behov ledsagare till bl.a. läkare, tandläkare, frisör, logoped och vid inköp. Utföraren ska dygnet runt skyndsamt besvara och åtgärda inkommande larm från de boende. Omsorgstagaren ska garanteras närhet till personal dygnet runt. Godkännande sker enbart av särskilda boenden inom Stockholms län. Ansökningarna handläggs fyra gånger per år. Se aktuellt handläggningsschema på https://www.sollentuna.se/sv/uweb/utforare-inom-vard-och-omsorg/bli-utforare/schema-for-handlaggning-av-lov-ansokningar/.
550 days left

ProcuringEntityProfile

2012/185 VON 711 - Valfrihetssystem enligt LOV för insatserna daglig verksamhet och korttidsvistelse utanför egna hemmet Tender notice

Last bid date is 1, ad is running between 30 and 1. Place of execution Stockholms län.
Sollentuna kommun arbetar aktivt med att öka valmöjligheten för sina kommuninvånare inom de områden som kommunen ansvarar för. Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna har det politiska ansvaret för stöd, service och omvårdnad till alla äldre personer och till personer som har funktionsnedsättning. Tanken med ett valfrihetssystem för daglig verksamhet och korttidsvistelse är att öka valmöjligheten för vård- och omsorgsnämndens brukare genom möjligheten att själva välja daglig verksamhet och korttidsvistelse, i eller utanför den egna kommunen. Vård- och omsorgsnämnden vill härmed bjuda in utförare att ansöka om godkännande i kommunens valfrihetssystem för daglig verksamhet och korttidsvistelse. Ansökningarna handläggs fyra gånger per år. Se aktuellt handläggningsschema på https://www.sollentuna.se/sv/uweb/utforare-inom-vard-och-omsorg/bli-utforare/schema-for-handlaggning-av-lov-ansokningar/.
550 days left