Procurements

Here you can search for tenders that the City of Stockholm publishes in the city's own advertising portal Kommers Annons Stockholms stad. To see the procurement documents, you need to have an account on the city's supplier portal and be logged in. Read more at Annonserade upphandlingar - Stockholms stad.

You are currently looking for messages published on Kommers Annons Stockholms Stad, if you would like to browse procurements from other authorities see www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

2022-472 - Drivhuset etapp 2 ombyggnad Hus C, D, E, F, G, H Tender notice

Deadline for tenders 5/2/2023, the notice is published between 3/23/2023 and 5/2/2023. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Projektet avser en renovering och anpassning av fd. Enskede Gårds Gymnasium till en ny gymnasieskola med teoretisk inriktning kombinerad med en grund-skola högstadium. Skolan dimensioneras för 1200 elever, fördelat hälften för vardera gymnasieskolan och högstadium. Etapp 2 som denna upphandling avser omfattar ca 10 500 m². Bruttoarea (BTA) för hela skolan är ca 14 500 m². Bakgrund Enskede gårds gymnasium byggdes 1962 efter ritningar av arkitekt Åke E. Lindquist. Fastigheten är grön- och gulklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering av stadens bebyggelse. Gymnasiet har tidigare varit ett yrkesgymnasium och är i stort behov av renovering både invändigt och exteriört. Skolan är sedan sommaren 2020 tomställd och ingen utbildningsverksamhet pågår inom lokalerna. Till höstterminen 2022 startades en ny gymnasieskola med ca 125 elever och till höstterminen 2023 kom-mer ytterligare ca 125 elever att börja i skolan. Etapper För att kunna ta delar av skolan i bruk tidigare har ombyggnationen delats in i 3 etapper. Etapp 0 - Fasadrenovering och fönsterbyte hus A. (Klart mars 2023) Etapp 1 – Renovering av hus A (Verksamhetsstart v 10, 2023) och anpassning av tillfällig matsal i hus H (Klart juni 2023) Underhållsarbeten avseende glaspartier i förbindelsegång samt takarbeten hus F sker våren-sommaren 2023. Arbeten inom entreprenadområdet kommer att ske före entreprenadens produktionsstart. Etapp 2 (denna upphandling) Etapp 2 består av Huvuddelar 1, 2, 3 och 4 vilka omfattar ombyggnad och renovering av hus C, D, E, F och G, rivning av hus H och sophus utanför hus C samt upp-rustning av skolgården och VA-arbeten. Entreprenadområdet kommer att vara avskilt från pågående verksamhet enligt skedesplaneringen. Vissa leveranser så som tex. matleveranser samt sophämtning kan komma att behöva köra genom entreprenadområdet. E ska möjliggöra och samordna dessa leveranser. Gymnasielever och personal med flera kommer att röra sig i direkt närhet av entreprenadområdet. E behöver ta hänsyn till detta i samtliga arbeten som utförs på plats. Fr o m ht 2023 beräknas det finnas ca 250 elever + personal i skolan. Fr o m HT 2024 beräknas det finnas ca 400 elever + personal i skolan. Fr o m ht 2025 kommer full verksamhet med ca 1200 elever + personal finnas på skolan. Entreprenadform är totalentreprenad enligt ABT 06. Ovanstående uppgifter syftar till att ge anbudsgivaren en allmän orientering om projektet. För detaljerade uppgifter om upphandlingens omfattning hänvisas till upphandlingsdokumenten i övrigt.
35 days left

ProcuringEntityProfile

SISAB 2023/125 - Skadeutredare inom fukt och radon 2023 Tender notice

Deadline for tenders 4/24/2023, the notice is published between 3/22/2023 and 4/24/2023. Place of execution Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster i form av Skadeutredare inom fukt och radon.
27 days left

ProcuringEntityProfile

2022/501 - Åsö Campus, ställverk Tender notice

Deadline for tenders 4/24/2023, the notice is published between 3/21/2023 and 4/24/2023. Place of execution Stockholms län.
Åsö Campus, utbyte av huvudställverk. Tillskapande av nytt ställverksrum på ca 24 kvm i befintligt garage, inklusive flytt sprinkler samt komplettering brandskydd etc.
27 days left

ProcuringEntityProfile

2022-00130 - Nyängsvägen 66, Framtidens Förskola Award notice

Deadline for tenders 11/15/2022, the notice is published between 3/17/2023 and 4/16/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2022/394 - Katarina Norra: Tak- Fasad (tegel) - & fönsterrenovering Tender notice

Deadline for tenders 4/24/2023, the notice is published between 3/17/2023 and 4/24/2023. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Projektet avser tak och fasadrenovering av Katarina Norra Skola. Arbetena innefattar: - Fönsterrenovering - Omfogning av fasader inkl. utbyte av skadat murtegel - Plåtarbeten avseende tak Katarina Norra skola är en kommunal grundskola (F-9) med ca 700 elever. Bygg-naden är uppförd i fyra våningar med en sockelvåning i huggen natursten och däröver murverk av rött tegel. Byggnaden är grönklassad enligt stadsmuseets kulturhistoriska klassificering av stadens bebyggelse. Projektet kommer att genomföras under pågående verksamhet vilket innebär att vissa arbeten måste planeras och utföras med hänsyn till möjligheten att be-driva skolverksamhet. Exempel på detta är invändiga arbeten samt resning och rivning av fasadställning. Dessa arbeten förläggs i första hand till skolans lovpe-rioder och i andra hand till kvällar/helger. Ovanstående uppgifter syftar till att ge anbudsgivaren en allmän orientering om projektet. För detaljerade uppgifter om upphandlingens omfattning hänvisas till upphandlingsdokumenten i övrigt.
27 days left

ProcuringEntityProfile

SISAB 2022/412 - Låssmedstjänster 2022 Award notice

Deadline for tenders 11/21/2022, the notice is published between 3/15/2023 and 4/17/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00370 - Ramavtal Avhjälpande underhåll 2022 Award notice

Deadline for tenders 12/5/2022, the notice is published between 3/9/2023 and 4/9/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2023/38 - Solcellsanläggningar Nya Elementar Hua A, Skaprnäcks nya skola Hus A Tender notice

Deadline for tenders 4/5/2023, the notice is published between 3/7/2023 and 4/5/2023. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Solcellsanläggningar på Nya Elementar Hus A och Skarpnäcks nya skola Hus A. Entreprenaden omfattar projektering, leverans, installation, driftsättning samt avprovning av två nätanslutna solcellsanläggningar med en toppeffekt på sammanlagt 177 kWp. Detta inkluderar detaljprojektering, utförande, funktionsprovning, injustering, teknisk dokumentation samt information till drift- och underhållspersonal. Leveransgränsen utgörs av två fullt funktionsfärdiga anläggningar, driftsatta och klara. Anläggningarna ska installeras på fastigheternas tak och ska vara anslutna till fastigheternas elsystem.
8 days left

ProcuringEntityProfile

2019-00390 - DIS Markentreprenader 2020 Tender notice

Last bid date is 14, ad is running between 26 and 14. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Detta dynamiska inköpssystem avser underhållsarbeten och entreprenader vid samtliga av B:s förvaltade fastigheter.
2515 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00348 - DIS Tillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet Tender notice

Last bid date is 7, ad is running between 7 and 7. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar. Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning. Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar. Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.
4546 days left

1 / 1