Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Stockholms Stad, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

Dnr: 2021-00203 - Lillholmsskolan, etapp 3. Hus A och Hus J. Tender notice

new

Deadline for tenders 3/7/2022, the notice is published between 1/17/2022 and 3/7/2022. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Lillholmsskolan, hus A och hus J: Objektet avser rivning av hus E, ca 565 m2. Nybyggnad av hus J, ca 1500 m2. Ombyggnad av hus A resp. B, ca 2200 m2. I entreprenaden ingår prefabricerade stomkonstruktioner som totalentreprenad med projektering och funktionsansvar. Entreprenadområdet kommer att vara avskilt från pågående verksamhet. Dock kommer full skolverksamhet pågå i arbetsområdets absoluta närhet och i övriga hus. Barn och personal m.fl. kommer att röra sig i direkt närhet av entreprenadområdet. Under den första delen kommer demontering av två paviljonguppställningar att ske samtidigt som denna entreprenad. Ovanstående uppgifter syftar till att ge anbudsgivaren en allmän orientering om projektet. För detaljerade uppgifter om upphandlingens omfattning hänvisas till upphandlingsdokumenten i övrigt.
50 days left

ProcuringEntityProfile

Dnr: 2020-00357 - Förskolan Torögatan 37, nyproduktion av förskola Tender notice

new

Deadline for tenders 2/25/2022, the notice is published between 1/13/2022 and 2/25/2022. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca 1 568 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan med ett entresolplan för installationer och innehåller åtta avdelningar och ett tillagningskök. Förskolegården är ca 2 900 m2. Den nya byggnaden ska inte certifieras men uppfylla kraven enligt miljöbyggnad 3.1, nivå silver. Fastigheten ligger i Tallkrogen och angränsar till en parklek som är placerad mellan bostadshusen. På fastigheten står det idag en förskolebyggnad som ska rivas av annan entreprenör i separat entreprenad upphandlad av B.
40 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00315 - Säkerhetsbesiktning av lek- och idrottsutrustning, område norr Tender notice

new

Deadline for tenders 2/13/2022, the notice is published between 1/13/2022 and 2/13/2022. Place of execution Stockholms län.
Denna upphandling avser ramavtal för säkerhetsbesiktning av lekredskap, fallunderlag och inhägnader på samtliga förskolor och skolor. Säkerhetsbesiktningarna ska ske enligt SS-EN 1176 och 1177.
28 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00303 - Rivning Jungfrulinet 64 Award notice

Deadline for tenders 11/19/2021, the notice is published between 12/22/2021 and 1/20/2022. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

Dnr: 2021-00131 - Ramavtal Utvändig målning och fönsterrenovering 2021 Tender notice

Deadline for tenders 2/3/2022, the notice is published between 12/22/2021 and 2/3/2022. Place of execution Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Upphandlingen avser ramavtal för utförande av utvändig målning samt fönsterrenovering, främst planerat underhåll.
18 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00256 - Solbergaskolan - Stambyte Hus C och Hus D Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 12/21/2021 and 1/31/2022. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Objektet avser stambyte, uppgradering ventilation och ombyggnad av Solbergaskolan Hus C och D i Hägersten, Älvsjö. Total bruttoarea ca 4 600 m2.
15 days left

ProcuringEntityProfile

Dnr: 2021-00495 - Förskolan Torögatan, rivning av befintlig förskola Tender notice

Deadline for tenders 1/20/2022, the notice is published between 12/21/2021 and 1/20/2022. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Objektet avser rivning av förskola bestående av två byggnader med totalt ca 541 m2 BTA samt komplementbyggnader och lekutrustning. Byggnaderna innehåller asbest i bland annat utvändigt fönsterkitt, rörisolering och skivor. Alla byggnader inkl. alla grundkonstruktioner och lekutrustning inom entreprenadområdet ska rivas och avjämnas till befintlig marknivå utan håligheter för att ge plats åt en ny förskola på tomten. Avfall ska sorteras och miljöfarligt avfall ska omhändertas enligt gällande bestämmelser och dokumenten miljöinventering samt miljökrav rivning. Inkommande serviser för el och VA och fjärrvärme rivs och proppas.
4 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00440 - Trädinventering med risk bedömning och framtagande av åtgärdsförslag Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 12/17/2021 and 1/31/2022. Place of execution Stockholms län.
15 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00314 - Södra Latins gymnasium, rivning, ombyggnad av kök och ventilation mm Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 12/16/2021 and 1/31/2022. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Objektet avser ombyggnation av kök och matsal på Södra Latin gymnasium i Stockholm. Huvuddel av ombyggnationen omfattar storkök och ventilation. Ombyggnationen kommer till större del att utföras under pågående skolverksamhet, där undervisning och serveringsverksamhet pågår i nära anslutning till entreprenadområdet. Personal och elever kommer således att röra sig i nära anslutning till entreprenadområdet.
15 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00411 - Eiraskolan – renovering, tak, fasad och fönster samt nybyggnation utrymningstrappa Tender notice

Deadline for tenders 1/25/2022, the notice is published between 12/15/2021 and 1/25/2022. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Eiraskolans tak, fönster och fasader behöver renoveras. Utöver detta behöver en ny utrymningsväg säkerställas. Eiraskolan består av 3 byggnader: B, C och E. Hus B och C bildar huvudbyggnaden. Hus E är gymnastiksalen. Barn och personal m fl kommer att röra sig i direkt närhet till entreprenadområdet.
9 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00120 - Ramavtal avseende brandkonsulter Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 12/15/2021 and 1/31/2022. Place of execution Stockholms län.
Denna ramavtalsupphandling avser brandkonsulter. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten.
15 days left

ProcuringEntityProfile

Dnr: 2020-00449 - Ramavtal Elinstallationer ROT 2021 Tender notice

Deadline for tenders 1/17/2022, the notice is published between 12/10/2021 and 1/17/2022. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen avser ramavtal för Elinstallationer ROT och omfattar samtliga typer av elinstallationsarbeten som kan förekomma i B:s byggnader. Arbeten kan utföras som entreprenader eller bestå av enklare elarbeten eller servicearbeten i form av t.ex. åtgärder efter elrevisionsbesiktningar.
1 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00092 - Skanskvarnsskolan Ombyggnad hus B-E Tender notice

Deadline for tenders 1/26/2022, the notice is published between 12/1/2021 and 1/26/2022. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Entreprenadupphandling, utförandeentreprenad, gällande ombyggnation av hus B, C, D och E på Skanskvarnsskolan. Objektet är beläget i Enskede-Årsta Vantörs stadsdel, Stockholm. (Lägg till information!) .
10 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00440 - Utförandeentreprenad Förskola Tenö1 Tender notice

Deadline for tenders 1/17/2022, the notice is published between 11/26/2021 and 1/17/2022. Place of execution Stockholms län.
1 days left

ProcuringEntityProfile

2019-00390 - DIS Markentreprenader 2020 Tender notice

Last bid date is 14, ad is running between 23 and 14. Place of execution Stockholms län.
Detta dynamiska inköpssystem avser underhållsarbeten och entreprenader vid samtliga av B:s förvaltade fastigheter.
2951 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00348 - Tillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet Tender notice

Last bid date is 7, ad is running between 7 and 7. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar. Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning. Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar. Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.
4982 days left

1 / 1